År av uppgång år av nedgång, Carl Björeman

Ur förordet av professor  Kent Zetterberg:

Generallöjtnant Carl Björeman har i denna bok från forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) följt försvarets ödesväg under beredskap och kallt krig.

Det är en initierad och skicklig strukturell analys av hur det stora svenska folkförsvaret byggdes upp under krigsårens  långa beredskap och under den första delen av det kalla kriget, för att sedan glida över i en lång  nedgångsperiod i fråga om anslag och möjligheter att klara ökade uppgifter inom allt snävare ramar. Läs boken