Är­ligt sam­tal om Nato be­hövs, Yngve Sunesson i Norra Skåne 25 juni

De­bat­ten om svenskt Na­to­med­lem­skap har kom­mit igång på all­var det se­nas­te halv­å­ret. Or­sa­ken av­slö­jas kan­ske i årets SOM-un­der­sök­ning från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.
Den vi­sar att ”rysskräc­ken”, oron för ett ho­tan­de Ryss­land, ökat kraf­tigt det se­nas­te året. Nu är 80 pro­cent av alla svens­kar oro­li­ga, jäm­fört med drygt hälf­ten vid de mät­ning­ar som SOM gjort ti­di­ga­re. Att Ukrai­na­kri­sen lig­ger bak­om är inte svårt att gis­sa. Läs artikel