Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt, regeringen.se

Sverige har under lång tid varit starkt engagerat för att främja utvecklingen av den inter­nationella humanitära rätten i väpnade konflikter och för att stötta Inter­nationella brott­måls­dom­stolen och dess verk­samhet. Som ett led i detta arbete lämnar regeringen i lagråds­remissen förslag till lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de så kallade Kampala­ändringarna avseende aggressions­brott och vissa andra ändringar i Rom­stadgan för Inter­nationella brott­måls­dom­stolen.

Det föreslås även att aggressions­brott kriminali­seras i svensk rätt. För aggressions­brott ska dömas den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressions­handling som till sin karaktär, svårhets­grad och omfatt­ning utgör en uppenbar över­trädelse av Förenta nationernas stadga. Straffet ska vara fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år eller på livstid. Läs pressmeddelande