Vårändringsbudget 2020: Bemyndigande om försäljning av ubåtar, data.riksdagen.se

[ …] Vidare har den polska regeringen begärt en offert på två svenska ubåtar av Södermanlandsklass. Regeringen anför att en försäljning skulle vara säkerhetspolitiskt betydelsefullt för Östersjöregionen, och exporten skulle  bidra till att behålla och utveckla Sveriges kompetens inom undervattensområdet. En av de aktuella ubåtarna togs ur drift 2011 och den andra är planerad att vara i drift t.o.m. 2021. En försäljning skulle enligt regeringen inte innebära en tidigareläggning av avvecklingen av den senare ubåten. Enligt regeringen kan den svenska staten komma att bli avtalspart, alternativt att staten säljer ubåtarna till industrin, som då blir avtalspart.

Av 8 kap. 6 § budgetlagen framgår att regeringen får besluta om överlåtelse av lös egendom om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller har blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens medel. Eftersom en av ubåtarna fortfarande behövs för statens verksamhet krävs riksdagens godkännande. Enligt regeringen förutsätter försäljningen att ubåtarna modifieras, vilket skulle kunna innebära ett ekonomiskt åtagande för staten. En försäljning ska genomföras affärsmässigt, vilket ska garantera att staten minst får täckning för samtliga kostnader som iståndsättande av ubåtarna, utbildning av personal och annat stöd från svensk sida medför. Ett bindande anbud och utförsel ur Sverige av försvarsmateriel som utgör krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel kommer att kräva tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter. Regeringen föreslår mot bakgrund av detta att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om försäljning av de två ubåtarna med syftet att ubåtarna ska ägas av Polen. Läs skatteutskottets yttrande , sid 93