Välkomnar den svenska insatsen i Mali, Björn Söder (SD), blogg

Sverige har en lång historia av att delta i internationella insatser. Redan 1849 deltog Sverige för att understödja Danmark under Slesvig-Holsteinska kriget och efter FN:s bildande har Sverige deltagit i fredsbevarande insatser, vilka har uppgått till 120 internationella uppdrag i 60 länder.

Under senare år har dock en omställning gjorts som resulterat i att Sverige nästan helt valt bort att delta i FN-ledda fredsbevarande insatser och i stället har EU- eller Nato-ledda insatser prioriterats. FN har uppenbarligen valts bort som konflikthanterare av de svenska regeringarna och med undantag för det svenska bidraget till FN-insatsen i Liberia 2004-2006 har Sverige sedan mitten av 1990-talet valt att inte bidra till FN-ledda insatser.

Vi anser att det är beklagligt att Sverige nedprioriterat FN-insatser framför insatser ledda av EU och Nato. Vi välkomnar därför det svenska bidraget till stabiliseringsinsatsen MINUSMA i Mali och ställde oss positiva till denna redan förra året när riksdagen fattade beslut om deltagande. Läs artikel