Utrikesminister Margot Wallström, svar på fråga 2015/16:1445 av Karin Enström (M) Försämrat omvärldsläge, riksdagen.se

Karin Enström har frågat statsministern vilken bakomliggande analys som gör att statsministern på frågan om svenska åtgärder vid ett försämrat säkerhetsläge väljer att svara ”det är hypoteser” och vilka åtgärder statsministern ämnar vidta om säkerhetsläget de facto blir sämre. Frågan har överlämnats till mig.

Det är regeringens uppgift att alltid göra vad den kan för att uppnå säkerhet för Sverige och dess invånare. Vår säkerhetspolitik vilar på tre pelare, alliansfriheten, samarbetslinjen och ett starkt försvar. Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Vår militära alliansfrihet ger oss handlingsfriheten att i varje given situation agera på det sätt som bäst gagnar avspänning och en fredlig utveckling. Den bidrar till vår egen säkerhet och till stabilitet i närområdet. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt…

I en tid av spänningar är det viktigt att säkerhetspolitiken är långsiktig. Kontinuiteten i denna politik är i sig själv en faktor som främjar stabilitet. Vi ska inte göra några tvära kast. Låt mig också understryka – även om läget i närområdet har försämrats upplever vi i Sverige i dag inget direkt militärt hot mot vårt land. Ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige bedöms fortsatt som osannolikt…

Som militärt alliansfria är vi starka förespråkare av gemensam säkerhet och avspänning. Säkerhet byggs i samarbete med andra, inte i konfrontation. Att hålla fast vid den militära alliansfriheten är en i grunden defensiv militärpolitisk hållning. Syftet är att minska spänningarna i vårt närområde. Vi vill inte bidra till att skärpa det militärstrategiska läget eller skapa motiv för andra att ta till oberäkneliga och hastiga ageranden.

För att upprepa det statsministern åtskilliga gånger slagit fast: Den militära alliansfriheten tjänar oss väl. Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Läs hela svaret