Utrikes- och Försvarsutskottet om Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali, riksdagen.se

[…] Av kompletterande information som inkommit från Regeringskansliet efter att propositionen lämnats till riksdagen, framgår att en inbjudan från Niger har inkommit till regeringen. Därmed finns en folkrättslig grund för den svenska styrkan att vid behov också verka i Niger på det sätt som beskrivits i propositionen. Frankrike har som huvudansvarig för Task Force Takuba ingått SOFA-avtal (Status of Forces Agreement) med Niger och Mali. De övriga länder som avser att bidra till insatsen, inklusive Sverige, kommer att erbjudas att ansluta sig till dessa avtal. […]

Sverigedemokraterna anser att Sverige i nuläget behöver fokusera såväl på uppbyggnad av det militära och det civila försvaret som på vår egen försvarsförmåga och på utbildning av nya officerare, och föreslår därför i kommittémotion 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. att riksdagen avslår
propositionen. […]

Vänsterpartiet föreslår i kommittémotion 2019/20:3532 av Hanna Gunnarsson m.fl. yrkande 2 att riksdagen avslår propositionen. Sveriges försvarsmakt ska enligt motionärerna kunna hjälpa till internationellt och vid behov agera fredsbevarande i andra delar av världen. Det svenska försvaret ska delta i internationella insatser för att vara med och säkra fred och bygga upp samhällen, i kombination med stora civila insatser med bistånd och utvecklingssamarbete. Därför säger partiet nej till ett svenskt deltagande i Task Force Takuba och föreslår i motionens yrkande 1 att regeringen bör utreda hur Sverige kan bidra ytterligare till stabilisering och utveckling i Mali genom att utöka Sveriges bidrag till FN-insatsen Minusma. Läs  betänkandet