Recension: Utred Nato-anslutning sakligt, Yngve Sunesson i Skånska Dagbladet 4 februari

Svensk sä­ker­hets­po­li­tik har plöts­ligt ryckt fram som en po­li­tisk strids­frå­ga. Så bru­kar det inte vara.

Den par­la­men­ta­ris­ka För­svars­be­red­ning­en be­gär­de i stor enig­het att en stu­die av hur Sverige i dag sam­ar­be­tar inom Nor­den, i EU och med Nato skul­le gö­ras. Re­sul­ta­tet pre­sen­te­ra­des ef­ter va­let i hös­tas, men re­ger­ing­en lade den i by­rå­lå­dan.


Ut­re­da­ren To­mas Ber­tel­mans slut­sats är att det sam­ar­be­te med Nato som ut­veck­lats de se­nas­te 25 åren har bli­vit så om­fat­tan­de att ”vi knap­past kan und­gå att iden­ti­fie­ras med al­li­an­sen”. Det gör att vi inte har det skydd ett med­lem­skap skul­le in­ne­bä­ra men inte hel­ler den tro­vär­dig­het som al­li­ans­fri­he­ten be­hö­ver för att ha nå­gon me­ning. Slut­sat­sen led­de Ber­tel­man till att fö­re­slå ”en sak­lig och intressebaserad pröv­ning av vad ett Na­to­med­lem­skap skul­le in­ne­bä­ra” – gär­na till­sam­mans med Fin­land.
Fin­land har re­dan ge­nom­fört ett par ut­red­ning­ar om Fin­lands re­la­tio­ner med Nato, den se­nas­te 2007. Men nå­gon po­li­tisk vil­ja att föra in Fin­land i Nato finns inte, även om den nye stats­mi­nis­ter Alex­an­der Stubb (Saml) ut­ta­lat sig po­si­tivt om tan­ken. Men ut­ri­kes­mi­nis­ter Erk­ki Tuomioja (S) är tyd­lig i sitt bi­drag till den i hös­tas ut­giv­na an­to­lo­gin ”Be­va­ra al­li­ans­fri­he­ten – nej till Nato-med­lem­skap” (Celanders för­lag) att finskt med­lem­skap inte är ak­tu­ellt: ”Fin­land an­ser inte att det skydd som Na­tos ar­ti­kel 5 er­bju­der skul­le öka vår sä­ker­het och vi ser det inte som mo­ti­ve­rat att vara del­ak­ti­ga i de för­plik­tel­ser som den med­för.” Läs artikeln.