Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, riksdagen.se

Sammanfattning

I betänkandet behandlar försvarsutskottet regeringens förslag i budget-propositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och motioner som väckts under den allmännamotionstiden 2016. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag frånModeraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 6, som totalt uppgår till drygt 50 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning till riksdagen och lägger stor vikt vid att resultatredovisningen i budgetpropositionen gör det möjligt för utskottet att bedöma hur utvecklingen ser ut på olika områden i förhållande till de mål somriksdagen beslutat. Läs dokumentet