Uppdrag till MSB att bedöma behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst krig ,regeringen.se

[…] Det är viktigt att få kännedom om var det kommer att behövas personalförstärkningar, exempelvis för att numerären behöver utökas eller för att det behövs andra kompetenser än i vardagen. En fördjupad kunskap om personalbehovet inom det civila försvaret möjliggör en analys av vilka åtgärder som är bäst lämpade för att trygga personalförsörjningen. Med resultatet av detta uppdrag som utgångspunkt avser regeringen att återkomma till analysen av lämpliga åtgärder i ett senare skede. […]

De fördelar en återaktivering av civilplikten skulle kunna innebära ur ett personalförsörjningsperspektiv måste vid en bedömning vägas mot bland annat det ingrepp som åtgärden utgör för de enskilda som berörs. Samtidigt utgör civilplikten en möjlighet för den som vill göra vapenfri plikttjänstgöring att bidra till totalförsvarets samlade behov. Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret är att Sverige under minst tre månader ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. Under de tre månaderna förutsätts att det råder höjd beredskap och att logistikflödena med omvärlden har begränsningar men inte är helt avbrutna. Läs uppdraget