Under lokalförsvarsövningarna utvecklas lokalförsvarets prestationsförmåga, maavoimat.fi

Lokalförsvarsövningar som leds av Arméns truppförband ordnas under tiden 24.2–6.3.2020 i Södra Karelen, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta och Nyland. I övningarna deltar sammanlagt cirka 3 650 representanter för Försvarsmakten och olika myndigheter. […]

Under övningarna övar Försvarsmaktens lokala trupper, olika myndigheter och samarbetsparter lokalförsvarsuppgifter. Genom övningarna utvecklas lokalförsvarets beredskap och prestationsförmåga samt myndigheternas förmåga att samarbeta i situationer som utvecklats snabbt inom hela Finlands område. Övningarna möjliggör utveckling av de lokala truppernas beredskap, stridsförmåga, ledarskap och utrustning. I framtiden kommer lokalförsvaret att ha en allt större roll och ett mångsidigare uppgiftsfält. De lokala bataljonerna som bildats av reservister och avlönad personal har en central uppgift när det gäller att trygga funktioner som är viktiga för samhället.

De lokala trupperna är krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter. De lokala truppernas styrka är att de känner väl till det egna verksamhetsområdet och att deras utrustning och utbildning är skräddarsydd för uppgiften. De utbildas och utrustas enligt sin uppgift. Uppgifter som ankommer på de lokala trupperna är inrättande av trupper, övervakning av områden, skyddande av objekt, olika stridsuppgifter såsom bekämpning av specialtrupper, samarbete med övriga myndigheter och kommunledningen samt stödjande av övriga trupper. Läs artikel