Försvarsminister Peter Hultqvist står värd för nordiskt försvarsministermöte på Gotland, regeringen.se

De nordiska försvarsministrarna samlas på Gotland den 9–10 april inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. På programmet står bland annat totalförsvarsfrågor, regional säkerhet och uppföljning av visionen för det nordiska försvarssamarbetet. Ett avtal om försörjningstrygghet kommer även att undertecknas av Sverige, Norge och Finland i anslutning till mötet. Samtidigt kommer Danmark avge en avsiktsförklaring om att signera avtalet. […]

Under mötet kommer representanterna från de nordiska länderna att diskutera frågor som prioriteras under det svenska ordförandeskapet, bland annat:

  • Erfarenheter och möjligheter avseende samarbete inom totalförsvarsområdet
  • Utvecklingen av Nordefco som en plattform för kriskonsultationer mellan länderna
  • Samarbete på försvarsmaterielområdet
  • Samarbete inom ramen för militär övningsverksamhet
  • Ett fördjupat nordisk-transatlantiskt samarbete
  • Utveckling av den nordiska flygövningen Arctic Challenge Exercise till en så kallad flag-övning

De nordiska länderna står inför liknande säkerhetspolitiska utmaningar och behöver därför eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka sina respektive nationella försvar och förmågan att agera tillsammans. I visionen för det nordiska försvarssamarbetet som antogs 2018 framgår att det nordiska försvarssamarbetet utöver fredstid även ska innefatta samarbete i kris och konflikt. Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna ska kunna konsultera varandra i händelse av kris eller konflikt. Ambitionen är att det nordiska försvarssamarbetet genom Nordefco ska vara en plattform för att förstärka den regionala säkerheten. Läs pressmeddelande