Troverdig styrke – troverdig forsvar, tffk.no

Kommentar: Forsvarsforum Nord består av norska  politiker från Nord-Norge, ”Forsvarsforum Nord samler forvarskommuner, regionråd og fylkesråd i kjerneområdet for forsvaret av Norge. Vi ligger i et potensielt konfliktområde, tett på Forsvaret – og forventer også å bli hørt.” I skriften anger de sin syn på regeringens nyligen framlagda långtidsplan och jämför med  förslaget från försvarschefens militära råd.

Nedan återges några delar i Forsvarsforum Nords skrift.

Norge er en småstat med begrensede militære ressurser. Vår nasjonale evne til å forsvare oss må styrkes. Det må vi for å bidra til beroligelse – og unngå en for stor, og politisk uheldig, allianseavhengighet. […]

Vi har allierte, men i en internasjonal storkonflikt vil allierte styrker være sterkt etterspurt. Det vil være uvisst hvem og hva som kan forsterke oss, og når. Samtidig kan deler av Forsvaret være opptatt i utlandet. Vår eneste reelle styrkegaranti er et sterkere nasjonalt forsvar. I første omgang må vi uansett selv håndtere en konflikt.[…]

Forsvarets samlede struktur styrkes mer i tråd med anbefalingene til Forsvarssjefens anbefalte alternativ A, men med raskere opptrapping. Dette må inkludere framskyndet oppbygging av landstyrkene og anskaffelse av særlig kritisk materiell. […]

Det bør være en nasjonal ambisjon at Norge kan mønstre minst 100.000 soldater i landstyrkene, inklusive reserver. Dette gjøres også som uttrykk for sterk politisk forsvarsvilje og som samtidig bidrar til bred forankring i folket.  Finnmark utgjør et særlig viktig strategisk område, og forsvaret av – og i – Finnmark må gis høy prioritet, med forsert og forsterket oppbygging av Finnmark landforsvar. Det er maktpåliggende at Norge har nasjonal kontroll lengst nord. […]

Heimevernet styrkes med personell og materiell, og med videreført rekruttskole på GP, med prioritet til de tre nordligste HV-distriktene.[…]

Stormaktsrivaliseringen: Arktis, med Barentshavet og Norskehavet, er igjen et spenningsfelt særlig mellom Russland og USA, men hvor også Kina er blitt en aktør. Russland er avhengig av at Nordflåten får fri adgang til Nord-Atlanteren, og må sikre adkomsten fra Kola-halvøya mellom Finnmark og Svalbard – altså også gjennom norsk territorium. Trusselbildet: Nasjonale norske myndigheter ser ikke på Russland som en fiende, men vi kan likevel komme i krig. Det anses som mer sannsynlig at en eventuell militær konflikt med Russland vil starte med hybride angrep enn en konvensjonell invasjon i Finnmark. Et angrep vil ramme hele Norge; like fullt er usikkerheten særlig stor i Nord-Norge. Läs skriften