Tänk ef­ter före, Yngve Sunesson i Skånska Dagbladet

Ter­ror­an­greppet i Pa­ris i fre­dags kväll har av pre­si­dent Hol­lan­de tolkats som en krigs­hand­ling mot Frank­ri­ke. Så­väl om­fattningen som syf­tet gör att det inte är orim­ligt.

För första gången har där­för den franske pre­si­denten nu be­gä­rt EU:s stöd en­ligt ar­ti­kel 42:7 i EU-för­dra­get som fast­ställdes i Lis­sa­bon. Det­ta an­ger att ”om en med­lems­stat skulle ut­sättas för ett väp­nat an­grepp på sitt ter­ri­to­ri­um, är de öv­riga med­lems­staterna skyl­diga att ge den med­lems­staten stöd och bi­stånd med alla till buds stå­en­de me­del”, allt­så även mi­li­tära.
Den här ar­ti­keln finns i det för­svars­po­li­tiska av­snittet i för­dra­get. För bland an­nat svensk del finns där en un­dan­tags­klau­sul, som in­ne­bär att den ”sär­skilda ka­rak­tären” (al­li­ans­fri­heten) på ländernas för­svars- och sä­ker­hets­po­li­tik inte ska på­verkas. Sve­ri­ge är allt­så inte skyl­digt att med­verka mi­li­tärt i en ge­men­sam ak­tion. Läs ledaren