Tal av kommendören för försvarsmakten vid öppnandet av 216:e riksomfattande försvarskursen, eilen.fi

…Grundvalen i den finländska modellens militära prestationsförmåga är allmän värnplikt. Genom den får försvarsmakten till sitt förfogande den potential som en manlig årsklass och frivilliga kvinnor medför. Av denna potential produceras genom urvalssystemet och en högklassig utbildning huvuddelen av de krigstida trupperna. Undersökningar visar att även rekryteringen till de militära yrkena bygger på erfarenheter från beväringstiden. De för beredskapen och kunnandet mest kritiska trupperna byggs upp av professionella bland personalen. Vårt system är kostnadseffektivt och möjliggör en utveckling av prestationsförmågorna både hos den hårdaste spetsen och hos den breda reserven. Systemet har också ett mångdimensionellt samband med medborgarnas försvarsvilja, som ett trovärdigt försvar absolut behöver…

Utgående från en omfattande internationell undersökning har man kunna påvisa att den trupproduktionsmodell som vi använder oss av och som utgår från beväringsutbildning producerar den bästa funktions- och handlingsförmågan för de krigstida trupperna. Vi håller fast vid detta, men vi utreder olika alternativ för att utnyttja vår omfattande reservs kunnande och motivation ännu bättre. Försvarsmaktens regionalbyråer har begränsade personalresurser.  Ett speciellt behov är därför att utveckla informationssystemen så att informationen rör sig och våra kontakter till reserven förbättras. Läs talet