Sveriges genom tiderna mest dumdristiga riksdagsbeslut! Thage G. Peterson

I boken ”Försvaret främst” skriver tidigare försvarsministern Thage G. Peterson om behovet av ett folkförankrat försvar. Ett stycke i hans kapitel berör beslutet av avskaffa den allmänna värnplikten som vi återger här nedan:

Sveriges genom tiderna mest dumdristiga riksdagsbeslut!

Den 16 juni 2009 beslutade Sveriges Riksdag att folkförsvaret skulle skrotas, att den allmänna värnplikten skulle vila i fred och att yrkesförsvar skulle införas. Det vill säga en yrkesarmé skulle byggas upp i Sverige.
Det var ett mycket olyckligt beslut. Det mest olyckliga med beslutet var att försvarets folkförankring försvann. Och det till och med i tysthet. Ingen som helst allmän eller politisk debatt föregick beslutet. Det fanns en bred opinion till stöd för folkförsvaret och för värnpliktsarmén. Ingen gång under 1900-talet var den allmänna värnplikten ifrågasatt. Men beslutsfattarna struntade i folket. Riksdagens beslut kan med fog beskrivas som det mest ödesdigra beslutet som en riksdag tagit sedan den parlamentariska demokratin genomförts i vårt land. En helt ny princip bakom Sveriges militära försvar tog plats, innebärande
att det blev ”vi och dom”. Svenska folket och yrkesarmén. Tidigare gällde att vi själva, det vill säga svenska folket självt, skulle försvara vårt land. Genom den allmänna värnplikten var landets försvar en angelägenhet för alla. Nu skulle istället gälla att folket skulle leja några att försvara sig.


Den borgerliga riksdagsmajoriteten bakom riksdagsbeslutet kände glädje över beslutet. Man kände glädje över att man hade sålt ut folkförsvarstanken för en effektiv professionell yrkesarmé.
Man betecknade beslutet som en stor seger över försvarspolitikens alla nostalgiker. Men protesterna från oppositionen, det vill säga från Socialdemokraterna, som hade tryckt på nej-knapparna, hördes knappas alls. I varje fall inte utanför riksdagens plenisal. Ute på stan, i huvudstaden och i regionerna runt om i landet var man ovetande om vad deras ombud i riksdagen hade ställt till med. De lama och ljumma protesterna var glömda redan dagen efter. Så illa var det. Folkförsvaret var begravt.

Folkförsvaret består av tre viktiga delar: den allmänna värnplikten, de frivilliga försvarsorganisationerna och den regionala förankringen. Ingen del hade fallit för åldersstrecket när det olyckliga riksdagsbeslutet togs. Men det struntade alltså riksdagsmajoriteten i.
Folkförsvarstanken har varit djupt förankrad hos det svenska folket. Starka frivilligorganisationer som hemvärnet, lottakårerna, bilkåristerna och skytteförbunden har förstärkt vårt försvar. Känslan av delaktighet hos befolkningen är avgörande för ett
lands försvar. Moderna vapensystem är naturligtvis mycket viktiga. Utan dem klarar vi inte att försvara landet. Men utan engagemang och kämpaglöd från den viktigaste resursen – landets medborgare – minskar motståndskraften radikalt. Det viktigaste försvaret är människorna.
Att försvaret av vårt land skall vara en angelägenhet för hela landets befolkning är en princip som jag själv alltid stått bakom.
Som politiker. Som folkrörelseledare. Överallt där jag varit verksam har jag hyllat och försvarat folkförsvarstanken.

Detta synsätt präglade min försvarsministertid. Försvarsbeslutet 1996, som jag var politiskt ansvarig för, befäste folkförsvarstanken som en grundläggande princip. Det var det första försvarsbeslut som lyfte fram frivilligorganisationernas stora betydelse. De fick fribrev från besparingar. Dessa organisationer gav folkförsvaret en stabil grund. Det är mycket viktigt. Den andra huvudpunkten i Försvarsbeslut 96 var betoningen av det civila försvarets växande betydelse. Det är viktigt att det militära försvaret är en del av samhället med folkets delaktighet och insyn. Inte något isolerat. Men det gäller också det civila försvaret. Det är farligt och inte till gagn för landet om det uppstår en förtroendeklyfta mellan folket och försvaret. Dit är vi på väg nu.

Läs mer om försvaret och folkförsvarstanken i boken ”Försvaret främst”

BESTÄLLNINGAR

Boken (280 sidor) kan beställas genom att skriva till4mbforsvaretframst_omslag
order@celanders.se
eller ringa till
0702-454506     Pris : 150 kr plus porto