Sverige bygger försvarsförmåga, folkochforsvar.se

[…] Från att för bara ett par år sedan vara överens om att lägga 1,5 % av BNP på försvarsutgifter tidigast 2025 till att vi ska nå 2 % av BNP “så snart det är praktiskt möjligt” och från att inte exportera försvarsmateriel till ett krigförande land till att så faktiskt göra.[…]

I Försvarsmakten finns idag totalt 9400 yrkesofficerare, 5100 kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Räknas civil personal in finns totalt 23 600 som jobbar inom Försvarsmakten på daglig basis. Lägger man därtill Hemvärnet och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän samt reservofficerare är den totala summan 54 900 personer.

Bedömningen är att krigsorganisationen behöver uppgå till 90 000 anställda, detta inkluderar hemvärn och civilanställda utöver uniformerad Försvarsmaktspersonal. För att nå detta mål utökas antalet värnpliktiga succesivt för att år 2024 nå 8000 per år. Läs artikel