Svar på fråga 2016/17:814 av Stig Henriksson (V) Sverige, Joint Expeditionary Force och Nato, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist:

Stig Henriksson har frågat mig hur jag, vid ett svenskt deltagande i JEF, avser att hantera detta dilemma? Bakgrunden till Stig Henrikssons fråga är att han uppfattar att det finns en koppling mellan brittiska Joint Expeditionary Force (JEF) och Natos Very High Rediness Joint Task Force (VJTF).

När det gäller VJTF kan vi konstatera att denna styrka idag inte är öppen för partnerländer.

JEF är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka som andra länder kan bidra till. JEF har ingen organisatorisk bindning till Nato eller annan multinationell organisation men kan efter särskilt beslut ställas till FN:s, EU:s eller Natos förfogande i alla typer av konfliktsituationer som inbegriper militära maktmedel, inklusive stöd till humanitära insatser vid behov. Deltagande i JEF innebär inga åtaganden men ger möjlighet till gemensamma övningar. De länder som samarbetar med Storbritannien inom ramen för JEF beslutar självständigt, från fall till fall och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om de vill delta i övningar eller militära insatser.

Jag har tidigare redogjort för beredningsläget avseende ett eventuellt svenskt deltagande i det brittiska samarbetet JEF, bl.a. i svar på interpellation 2015/16:16 av Anna Kinberg Batra (M) om tydlighet om Sveriges samarbete med Nato, samt i svar på fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M) om svenskt deltagande i JEF. Läs svaret