Statsrådets redogörelse betonar djupare samarbete och en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik, pressmeddelande 17 juni 2016 från finska utrikesministeriet, med redogörelsen bifogad här nedan

”Finland måste i sin utrikes- och säkerhetspolitik bereda sig på snabba och rentav oförutsägbara förändringar i vår omvärld, och vi varken vill eller kan isolera oss från omvärlden”, konstaterade utrikesminister Timo Soini när han presenterade regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse den 17 juni. Statsrådet beslutade tidigare under dagen att lämna redogörelsen till riksdagen.

I redogörelsen(läs hela här) bedömer regeringen effekterna av utvecklingen i Finlands omgivning och föreslår prioriterade områden i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik för de kommande åren.

Europas säkerhetssystem har utmanats och kring Östersjön har spänningarna tilltagit. Säkerheten försvagas också av terrorhot, ökad radikalisering och okontrollerad migration.

En avgörande förändring i Europas säkerhet har orsakats av Rysslands verksamhet, den illegala invasionen av Krim och åtgärderna i östra Ukraina. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i våra närområden kan vi inte utesluta användning av eller hot om användning av militära maktmedel mot Finland.

I redogörelsen fastställs 15 prioriteter för Finland utrikes- och säkerhetspolitik. Finland vill arbeta aktivt för att stärka säkerheten och stabiliteten, men bereder sig också på hot.

”Vi ska fördjupa vårt samarbete och idka en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik”, framhöll utrikesminister Soini när han lade fram redogörelsens prioriteter.

Finland är för att EU stärks som en säkerhetsgemenskap som bygger på samarbete mellan medlemsstaterna. Där ingår både den inre och den yttre säkerheten, bland annat genom att identifiera och avvärja hybridpåverkan.

I Finlands bilaterala samarbete har Sverige en särställning. Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete och försvarssamarbetet med Sverige är omfattande och främjas utifrån gemensamma intressen, utan några begränsningar. Finland och Förenta staterna fördjupar sitt samarbete i många internationella frågor. Förenta staternas engagemang i Nato och militära satsning i Europa är även i fortsättningen viktigt för Finlands säkerhet och Europas stabilitet.

Bilateralt och multilateralt försvarssamarbete är en viktig del av att upprätthålla och utveckla Finlands försvarsförmåga och förebygga kriser.

I sina Rysslandsrelationer bygger Finland upp samarbete och upprätthåller en dialog om den internationella situationen, Östersjöfrågor och bilaterala frågor. EU:s gemensamma riktlinjer i fråga om Ryssland utgör grunden för Finlands verksamhet. Ett genomförande av Minskavtalet är nödvändigt för förbättrade relationer mellan EU och Ryssland.

Finland kommer att bedriva ett omfattande partnerskap med Nato. Det är angeläget för Finland att utveckla den politiska dialogen och det praktiska samarbetet med Nato. Finland deltar även i fortsättningen i Natos övningar och utbildningsverksamhet på sina egna premisser. Finland bibehåller möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato och ger noggrant akt på förändringar i sin säkerhetsmiljö.

Finland stärker sin verksamhet för att främja nationella dialoger och fredsmedling. Finland fortsätter att delta aktivt i internationell krishantering. Regeringen utvärderar deltagandets effektivitet i enskilda insatser.

I redogörelsen betonas sambandet mellan den inre och den yttre säkerheten. Finland bereder sig på olika former av hybridpåverkan och stärker de kapaciteter som krävs.

Finland främjar stabilitet och säkerhet i Arktis utgående från gemensamma normer. Regionens ekonomiska potential utnyttjas på ett hållbart sätt och med beaktande av ursprungsfolkens rättigheter.

Finland främjar FN:s och andra internationella organisationers ställning och stöder ett starkare multilateralt handelssystem. Finland förbinder sig till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Finland främjar kvinnors och flickors rättigheter och kvinnors jämbördiga deltagande i politiken och det ekonomiska livet. Finland intensifierar sina strävanden för att förebygga våld mot kvinnor.

För att avvärja den okontrollerade migrationen ska Finland ingripa i de bakomliggande orsakerna, bland annat genom att främja ekonomisk tillväxt och förebygga konflikter.

Finland utvecklar sin nationella kristålighet enligt principen om övergripande säkerhet.