Statsminister Stefan Löfven: ”Sveriges säkerhet måste ses i ett bredare perspektiv”, DN Debatt

Regeringen presenterar säkerhetsstrategi. Vi definierar de nationella intressen som är vägledande och de grundläggande värden som ligger till grund för vår säkerhet. Utifrån detta analyserar vi åtta primära hot. För att genomföra strategin behöver hela det svenska samhället engageras, skriver statsminister Stefan Löfven (S).

Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna…

För första gången samlar nu en svensk regering sin syn på Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Säkerhetsstrategin utgår från målen för vår säkerhet, tar ut riktningen och sätter ramarna för det arbete som krävs för att värna vår säkerhet och för att lägga de gemensamma resurserna där de gör bäst nytta…

1. Militära hot. Att ett enskilt militärt väpnat angrepp skulle riktas direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt. Men kriser och incidenter som inbegriper militära maktmedel kan aldrig uteslutas. Den militära alliansfriheten tjänar oss väl, och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Samtidigt fördjupas våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Sverige stärker nu sitt försvar efter många års avveckling, och skapar en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering, inklusive ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden…

De allra flesta frågor med bäring på svensk säkerhet har samlat breda majoriteter i Sveriges riksdag. Jag anser att det bör vara möjligt att nå en bred samling också i arbetet med att förverkliga innehållet i denna strategi. En starkare svensk säkerhet skapas inte genom politiskt spel och taktiserande, utan genom strävan efter samsyn och samarbete för landets bästa. Läs artikel