Stäng dörren till Nato-medlemskap, Thage G Peterson

När Berlinmuren föll så tändes förhoppningar om att vi inte längre skulle behöva oroa oss för ett nytt krig i Europa. En lärdom som vi kunde dra av det kalla kriget var att Sverige och Finland stärkte freden i Europa genom att stå utanför NATO.

Men nu har spänningarna i Europa ökat och stabiliteten i Nord-Europa har minskat. Det var inte något vi drömde om. Vi drömde istället om fred och avspänning. De försämrade öst-väst-relationerna är inget önskeläge för vårt land. Det kan inte vara en klok politik att ytterligare skärpa motsättningarna och spänningsnivån i Europa med en svensk NATO-anslutning.

Situationen måste lugnas ner!

Men EU har inte precis medverkat till detta. Tvärtom. NATO-anhängarnas främsta ambition har istället varit att utmana Ryssland och flytta NATO:s gräns så nära Rysslands gräns som möjligt. Det skulle inte bli säkrare för Sverige om NATO:s gräns går vid Sveriges gräns gentemot Ryssland. Spänningen i norra Europa skulle öka om Sverige och Finland går med i NATO. Sverige bör istället för NATO-medlemskap verka för avspänning och dialog. Det är farligt med isolering. Det är handel och turism som öppnar dörrar och som medverkar till att länder och folk kommer närmare varandra. Inte hot, hat och isolering.

Ett medlemskap i NATO skulle försämra Sveriges säkerhetspolitiska läge. Sverige kan genom själva medlemskapet tvingas in i krig. Sverige blir inte säkrare med en NATO-anslutning. Tvärtom! Det skulle bli en upptrappning av osäkerheten. Sverige blir säkrare med bättre relationer till Ryssland. Inte med ett NATO-medlemskap. Med Sverige i NATO är det troligt och naturligt om Ryssland uppfattar Sverige som en osjälvständig stat. Andra än vi själva, dvs NATO kommer ju att bestämma över oss.

Vid flera tillfällen samtalade jag om NATO med den legendariske utrikesämbetsmannen Sverker Åström. Hans viktigaste princip var att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik inte får vara riktad mot Ryssland. Det är fråga om gemensam säkerhet, innebärande att varje stats politik skall vara så utformad att den inte skadar någon annan stats säkerhet. Detta är realism och inte undfallenhet mot någon stormakt.

Den svenska neutralitets- och allianspolitiken har byggt på ett eget starkt folkförsvar baserat på allmän värnplikt. Avvecklingen av folkförsvaret och den allmänna värnplikten är det största försvars- och säkerhetspolitiska misstaget som Sverige någonsin gjort. Men det misstaget gör partierna idag allt för att glömma. De politiska partier som i Sveriges Riksdag fattade detta ödesdigra beslut är de som idag skriker högst om ett NATO-medlemskap.

Man förtränger också det faktum att med ett svenskt NATO-medlemskap följer att Sverige blir en del av NATO:s kärnvapendoktrin och därmed ett kärnvapenland. Sverige skulle bli ett mål i ett kärnvapenkrig – ett mål för fienden. Det är nog inget som de som idag pläderar för ett NATO-medlemskap har tänkt på. Motståndet mot kärnvapen har under hela efterkrigstiden varit oerhört starkt i Sverige.

En NATO-anslutning skulle försvåra våra möjligheter att föra en aktiv fredspolitik. Risken att dras in i krig ökar vid ett medlemskap. Det viktigaste är att vårt land kan överleva som en fri nation och att vi kan bidra till fred i världen. Det är vi själva som ska bestämma. Beslut om vår trygghet skall fattas av oss själva i Stockholm. Inte av andra i Bryssel, Washington eller New York.

Att säga nej till en svensk NATO-anslutning är ingen omodern eller gammaldags uppfattning som somliga påstår. Det är tvärtom en mycket modern uppfattning att hålla fast vid en linje, som har tjänat Sverige så väl med fred och frihet under 200 år. Neutralitet och alliansfrihet har varit Sveriges väg att möta framtiden. Det är det idag också!

Thage G Peterson

Tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd i regeringar under tre decennier,
bl a försvarsminister. Teolog