Soldatens handbok 2022, puolustusvoimat.fi

[…] Enligt 36 § i värnpliktslagen (1438/2007) utbildas och tränas de värnpliktiga under beväringstjänsten för upp[1]gifter inom det militära försvaret, och på så sätt skapas förutsättningar för produktion av de trupphelheter som behövs i händelse av krig.

Målsättningen för beväringsutbildningen är att producera prestationsdugliga trupper och specialpersonal för reserven samt säkerställa både det kunnande och den funktionsförmåga som individen behöver och truppens prestationsförmåga i undantagsförhållanden. Behovet av personal och kunnande inom Försvarsmaktens krigstida trupper utgör grunden för beväringsutbildningen. Genom beväringsutbildningen produceras största delen av den kunniga, motiverade och handlingskraftiga personal som de krigstida trupperna förutsätter. Varje beväring och kvinna som gör frivillig militärtjänst utbildas för en krigstida uppgift.

Antalet personer som behövs för Finlands militära försvar är så stort, att allmän värnplikt ur ekonomisk synvinkel är det enda sättet att säkerställa den personal som Försvars[1]makten behöver. För att kunna upprätthålla den allmänna värnplikten och trygga de krigstida truppernas prestationsförmåga har Försvarsmakten som mål att utbilda hela den tjänstdugliga årsklassen och frivilliga kvinnor. Beväringsutbildningen och reservistutbildningen planeras som en logisk helhet. Läs handboken