Skillnader mellan Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens underlag, regeringen.se

En huvudsaklig anledning till att samtliga Försvarsberedningens förslag inte har kunnat omhändertas i Försvarsmaktens underlag är enligt Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket att Försvarsberedningen har utgått från ett större ekonomiskt reformutrymme än Försvarsmakten. Differensen mellan det planeringsbara utrymmet i Försvarsberedningens kalkyl i förhållande till Försvarsmaktens underlag är, enligt Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket, ca 60 miljarder kronor mellan 2021-2030.

För perioden 2021-2025 är differensen enligt myndigheterna ca 50 miljarder kronor. Differensen beror, enligt myndigheterna, framförallt på följande två faktorer. 1) Försvarsberedningen och Försvarsmakten har utgått från att kunna nyttja de tillskott som riksdagen beslutade om i december 2018 för olika ändamål, dvs. Försvarsberedningen och Försvarsmakten har intecknat samma ekonomiska utrymme för olika syften. Denna differens bedöms av myndigheterna uppgå till ca 36 miljarder kronor (se vidare under rubriken Så kallad dubbelinteckning av ekonomiska medel). 2) Olika antaganden om priskompensation av samtliga tillskott m.m. (Med tillskott avses det som framgår av Finansutskottets rambeslut 2019 respektive det som framgår av budgetpropositionen för 2020). Försvarsberedningens beräkningar hanterades i fast prisläge 2019 och når nivån 84 miljarder kronor år 2025. Försvarsmakten utgick i sitt underlag från ekonomin i budgetpropositionen för 2020, i vilken bl.a. beräknade och aviserade anslagsförändringar angavs i löpande priser.

Den sammanlagda differensen mellan Försvarsberedningens anslagsnivåer och de som framgår av budgetpropositionen för 2020 bedöms av myndigheterna uppgå till ca 24 miljarder kronor. Dessa två faktorer innebär sammantaget, enligt myndigheterna, att verksamhet och investeringar som föreslagits av Försvarsberedningen motsvarande ett värde av ca 60 miljarder kronor har behövt senareläggas, reduceras i ambition eller helt utgå i Försvarsmaktens underlag. Försvarsmakten uppger att ungefär hälften av Försvarsberedningens förslag genomförs fram till 2025. Till 2030 genomförs ungefär tre fjärdedelar av förslagen.

Slutligen prioriteras fortsatt volymtillväxt i operativ balans mellan och inom försvarsgrenar och funktioner. Inom de områden där nya verkansförband föreslås av Försvarsberedningen, vilket framförallt är inom armén, blir skillnaderna mellan Försvarsberedningens förslag och Försvarsmaktens underlag därför mest synliga, särskilt under perioden 2021-2025. Läs promemoria