SD-motion mot fortsatt svensk trupp i Afghanistan, riksdagen.se

Även om Försvarsmakten utfört en föredömlig insats måste emellertid en bortre gräns sättas för det svenska engagemanget i Afghanistan. Sverige har deltagit i militära insatser i Afghanistan sedan 2002 och Sverigedemokraterna menar att det nu är dags för Sverige att avsluta sitt militära engagemang i landet och överlåta ansvaret till andra aktörer.[…]

Afghanistanutredningen adderade ytterligare kostnader om 4,6 miljarder kronor kopplade till de grundläggande kostnaderna för Försvarsmaktens personal i Sverige, varefter den sammanlagda kostnaden blev 16,2 miljarder kronor. Även vissa större materielanskaffningar och modifieringar av viss utrustning hänförde sig enligt utredningen till insatsen i Afghanistan. Om till exempel kostnaden för Helikopter 16 hänfördes till insatsen i Afghanistan, blev den sammanlagda kostnaden för styrkebidragen till ISAF istället 20,9 miljarder kronor.

Beroende på hur man räknar skriver riksdagen utredningstjänst att kostnaderna alltså kan fastställas vara 20,9 miljarder kronor, vilket är en betydande skillnad från 11,1 miljarder kronor. Mot bakgrund av detta står det därför klart att Sverige snarast bör avveckla sitt militära bidrag. Ju längre vi stannar, desto mer riskerar vi att dras in i ett utdraget inbördeskrig som kan komma att vara i decennier och kosta det svenska försvaret åtskilliga medel som i stället kunde ha använts till en uppbyggnad av försvarsorganisationen i Sverige. Med anledning av det som anförts ovan önskar vi sammanfattningsvis inte ett fortsatt svenskt deltagande i utbildningsinsatsen RSM som regeringen föreslår, utan avstyrker i stället propositionens förslag om ett medgivande. Läs motionen