Samarbete över gränserna, forsvarsmakten.se

…Den sammantagna bedömningen är att ett fördjupat samarbete ökar kvalitet, interoperabilitet och operativ effekt hos bägge länderna med relativt små medel. Samarbetet ökar handlingsfrihet att agera tillsammans och höjer tröskeln för incidenter och angrepp vilket i sin tur bidrar till ökad stabilitet i vårt närområde.

– Det finsk– svenska samarbetet ska bygga förmåga att kunna agera tillsammans. Finland och Sverige skapar förutsättningar för samarbete även bortom fredstid om den politiska viljan, säger överstelöjtnant Leif Torin-Carlsson som är ansvarig från svensk sida för arbetsgruppen som ska föra arbetet framåt…

Framöver kommer fokus kommer att ligga på aktiviteter som ökar den gemensamma operativa effekten och förmåga att genomföra operationer tillsammans där finska och svenska marin-, flyg- och arméenheter kan samarbeta. Personalutbytet med utbytes- och samverkansofficerare på olika ledningsnivåer och förband kommer att fortsätta i syfte att öka förståelsen för varandra och bygga förtroende. Läs pressmeddelande