Säkerhetsrådsresolution om sanktioner mot terroristorganisationer, 17 december

Resolutionen knyter an till de tidigare besluten i säkerhetsrådet om åtgärder mot terroristorganisationer i Mellanöstern. ISIL pekas ut tydligare som en av terroristgrupperna. Några nya delar har tillkommit jämfört med den senaste resolutionen 2161 om sanktioner som antogs 17 juni 2014. Genomgående understryker resolutionen vikten av att genomföra sanktionerna om att frysa tillgångar, reseförbud och vapenembargo. Medlemsstaterna är skyldiga att se till att finansiering till de utpekade organisationerna stoppas och särskilt att oljehandeln förhindras.

Medlemsstaterna skall rapportera till FN om hur sanktionerna införts inom 120 dagar.

Utkastet till resolutionen hade utformats av Ryssland och USA.

Läs referatet om säkerhetsrådets möte.