Säkerhetsrådets resolution 2249 om IS den 20 november 2015, Rolf Andersson

Säkerhetsrådets generella inställning är enligt resolutionen om IS, som antogs den 20 november 2015, att terrorism utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet. Det centrala avsnittet i resolutionen är följande, där säkerhetsrådet:

“Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures, in compliance with international law, in particular with the United Nations Charter, as well as international human rights, refugee and humanitarian law, on the territory under the control of ISIL also known as Da’esh, in Syria and Iraq, to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by ISIL also known as Da’esh as well as ANF, and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al-Qaida, and other terrorist groups, as designated by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council, pursuant to the statement of the International Syria Support Group (ISSG) of 14 November, and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria;”

Det kan noteras att skrivningen inte innefattar ett uttryckligt mandat från säkerhetsrådets sida att utöva våld. Normalt brukar sådana mandat komma till uttryck genom att säkerhetsrådet “auktoriserar” viss våldsanvändning, och normalt brukar säkerhetsrådet då ange att rådet agerar i enlighet med kapitel 7 i FN-stadgan som bland annat handlar om ingripanden med våld. Så är inte fallet här. I den här resolutionen uppmanas medlemsstater, som har kapacitet därtill, att vidta alla nödvändiga åtgärder, samtidigt som säkerhetsrådet klargör att åtgärder som vidtas ska stå i överensstämmelse med FN-stadgan.

Säkerhetsrådet förutser uppenbarligen att sådana åtgärder kan vidtas på av IS kontrollerat område i Syrien och Irak. Åtgärder får dock bara vidtas i den mån de är förenliga med FN-stadgan. Säkerhetsrådet går inte närmare in på vad det kravet konkret innebär. Säkerhetsrådet vidgar inte rätten att använda våld, och rådet lämnar öppet om den våldsanvändning som pågår i bland annat Syrien från olika staters sida står i överensstämmelse med stadgan eller inte. Säkerhetsrådet inställning synes vara att de stater som agerar har att göra det på eget ansvar och om de agerar i enlighet med FN-stadgan är det bra att de slår mot IS.

Resolutionen binder inte Sverige att vidta några åtgärder.

Sverige bör definitivt inte låta sig dras in i några stridigheter i Syrien eller Irak. Stormakterna står där mot varandra, och det är inte ett svenskt intresse att involveras i dessa konflikter. De kan utvecklas hur som helst, och Sverige skulle bara alltför lätt bli en bricka i stormaktsspelet. Det skulle bli utomordentligt farligt för oss.

Och de stater som agerar gör det knappast i enlighet med FN-stadgan.

Hela resolutionen kan läsas här.