Regeringen ger Försvarsmakten tillstånd att bjuda in utländska förband till nationell försvarmaktsövning 2020, regeringen.se

Regeringen fattade den 6 september beslut att Försvarsmakten får förhandla med och bjuda in en rad länder liksom EU och Nato att medverka vid den planerade försvarsmaktsövning, Aurora 20 som ska genomföras 2020. Aurora 20 är liksom Aurora 17 en nationell försvarsmaktsövning som syftar till att stärka Sveriges nationella försvarsförmåga och är en del i Totalförsvarsövning 2020.

Aurora 20 är ett viktigt steg i att fullfölja den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2015 och syftar till att öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp. Läs pressmeddelande