Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering

Regeringen beslutade idag att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.
I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet är det angeläget att få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering.Besluten rör en grundsyn som ska omfatta principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig, bedömningen av Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter samt en återupptagen beredskapsplanering inom ramen för det civila försvaret. Läs pressmeddelande