Rådet för utrikesfrågor (handel) i Bryssel den 27 maj 2019, riksdagen.se

  1. Modernisering av världshandelsorganisationen (WTO) och pågående förhandlingar

[…] Den 18 september 2018 lade EU fram ett så kallat konceptpapper om modernisering av WTO. Dokumentet innehåller förslag om modernisering av tvistlösningssystemet, uppdatering av regelverket samt transparensfrågor. Kommissionen har senare även lagt fram ett särskilt dokument med förslag på förbättringar av tvistlösningssystemet samt ett gemensamt förslag med USA och Japan om notifieringar baserat på det tidigare konceptpapperet. […]

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värnar det multilaterala regelbaserade världshandelssystemet och en modernisering av WTO är av stor vikt, inte minst mot bakgrund av pågående handelskonflikter och rådande protektionistiska strömningar. Regeringen verkar för att EU ska ha en ledande roll i moderniseringsarbetet och stödjer kommissionens förslag. EU bör även agera pådrivande och konstruktivt i pågående förhandlingar om inhemska regleringar för tjänster, fiskesubventioner och elektronisk handel.

2.Handelsrelationerna mellan EU och USA

[…]Den amerikanska administrationen hade formellt fram till den 18 maj att, på grundval av den utredning som handelsministeriet har utarbetat, besluta om huruvida tullar på motorfordon och fordonsdelar från bl.a. EU ska införas. Presidenten valde att skjuta upp beslutet i 180 dagar. Ett beslut om att införa tullar skulle ha negativa effekter på såväl europeisk som svensk industri. Administrationens beslut kommer att stå i fokus för mötets diskussion. Om USA inför ytterligare tullar kommer förhandlingarna, i linje med vad EU:s mandat föreskriver, att avbrytas. Det kan inte heller uteslutas att flygplanstvisterna Airbus och Boeing tas upp.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser att verka för att förhandlingarna mellan EU och USA inleds snarast möjligt. Regeringen kommer även att verka för en lösning i tvisterna mellan EU och USA om otillbörligt stöd till Airbus och Boeing för att på så sätt undvika att motåtgärder införs som skulle vara skadliga för den transatlantiska handeln. Läs dokumentet