PTS vill starta 5G-auktion snart, nyteknik.se

PTS beslutade i oktober att stänga ute Huawei från den fortsatta utbyggnaden av 5G-nät i Sverige, med hänvisning till att Säpo anser att bolaget riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Detta myndighetsbeslut fick Huawei att begära att Förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde. Men nästa instans, Kammarrätten, har nu upphävt denna dom och Huawei är därför portat igen. […]

PTS har fört fram att det är av yttersta vikt att Sveriges säkerhet skyddas. Det som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten fört fram om Huawei ”utgör starka indikationer på att det finns anledning att anta att tillstånd utan de nu aktuella tillståndsvillkoren skulle kunna hota Sveriges säkerhet”, gör man gällande. Och Kammarrätten anser att det intresset trots allt väger tyngre än att beslutet kan ”innebära olägenheter för (Huawei) som kan komma att bli betydande”.[…]

Om PTS håller 5G-auktionen innan sista ordet är sagt skulle Huawei kunna överklaga även auktionens utfall, varpå ytterligare en juridisk process skulle kunna påbörjas parallellt med den som pågår i Förvaltningsrätten. Läs artikel