Överenskommelse om förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation, forsvarsmakten.se

Regeringen kommer i den kommande propositionen ”Totalförsvaret 2021–2025” att föreslå förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund återinrättas. Beslutet vilar på en överenskommelse mellan regeringen samt C och L.

Regementena föreslås återetableras senast 2022 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Regementena bör ha en utbildningskapacitet om cirka 200–250 inryckande värnpliktiga årligen. De värnpliktiga bör i största utsträckning uttas regionalt för att bland annat säkerställa hög beredskap vid krigsförbanden.

Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. […]

Västernorrlands regemente i Sollefteå etableras för att utbilda två lokalförsvarsskyttebataljoner för skyddet av förbindelserna till Trondheim. Ett utbildningsdetachement, Jämtlands fältjägarkår (motsvarande bataljon), förläggs till Östersund. Grundutbildningen av totalförsvarspliktiga ska ske i såväl vid Västernorrlands regemente i Sollefteå som i Östersund. Det är mot bakgrund av det strategiska läget viktigt att i fredstid förstärka den militära närvaron i Östersund, med bland annat utbildning av värnpliktiga. I det sammanhanget behöver också möjligheten att använda infrastruktur kopplad till flygplatsen på Frösön säkerställas. Östersund har en strategisk betydelse för Försvarsmaktens framtida utveckling. Läs pressmeddelande