Onö­dig strid om ord, Yng­ve Sunesson, skd.se

Strid om på­vens skägg kan nog många tyc­ka har fö­rts i Sälen den­na vecka. Där har Folk och För­svars sä­ker­hets­po­li­tiska kon­fe­rens på­gått se­dan i sön­dags med både po­li­tiska, mi­li­tära och andra sam­häl­ls­toppar – med kungen på första par­kett.
Sam­ma dag som Sälenkonferensen öppnades av­slöjade Dagens Nyheter att Ut­ri­kes­de­par­te­mentet, där Mar­got Wallström är an­sva­rigt stats­råd, inte re­fe­rerat För­svars­be­red­ningen rätt. Den for­mu­le­ring som par­tierna för­handlat om i vec­kor, att ”en väpnad at­tack mot Sverige kan inte ute­slutas”, hade inte UD tagit med i sina rikt­lin­jer till talepunkter för de ut­länds­ka be­skick­ningarna. Istäl­let an­vändes for­mu­le­ringen från det för­ra för­svars­be­slutet, att ”ett mi­li­tärt an­grepp på Sverige är osan­no­likt”. I sitt tal på kon­fe­rensen för­stär­kte Mar­got Wallström kri­tiken mot För­svars­be­red­ningens for­mu­le­ring.

 Som lek­man kan man tyc­ka att for­mu­le­ringarna inte ute­sluter varandra. Säl­lan har ett an­grepp helt kun­nat ute­slutas även om det inte varit san­no­likt. Hade Ste­fan Löfven tur­nerat frå­gan så kan­ske de­batten hade blivit mind­re in­flam­merad. Läs artikel