Om Sverige ska försvaras måste landet kunna försörjas, svd.se

Bo Rask, sekreterare i Kungliga Örlogsmannasällskapet

Försvarsberedningens uteblivna prioritering av nya ytstridsfartyg visar man inte inser att svenskt territorium även omfattar sjöterritoriet.

Försvarsberedningen synes ha förbisett eller inte velat förstå att svenskt territorium även omfattar sjöterritoriet. Någon annan slutsats kan rimligen inte dras mot bakgrund av de i media nyligen redovisade förslagen i beredningens kommande rapport. Det är utomordentligt allvarligt att omsättningen av Sveriges ålderstigna ytstridsfartyg inte prioriteras.

För att försvaraSverige och skydda våra sjövägar krävs sjöstridskrafter. Fakta är att medelåldern på samtliga svenska ytfartyg är ca 30 år och att korvetterna Stockholm/Malmö samt Gävle och Sundsvall snart går ur tjänst. Då återstår endast fem korvetter för att hantera de sjöoperativa uppgifterna för en 2 700 kilometer lång kuststräcka. Några satsningar på nya ytstridsfartyg syns inte i horisonten och än mindre i närtid! Läs artikel