Ny ÖB konserverar gamla brister i försvaret, Carl Björeman

När försvarsminister Peter Hultqvist den 11 september motiverade valet av Micael Bydén som ny överbefälhavare var det främst två motiv som han framhöll (Svenska Dagbladet 12/9):

1. Bydén är en erfaren officer som har en lång bana inom försvarsmakten. (Det kan knappast ha varit avgörande; det finns många som uppfyller detta krav.) Långt mera trovärdigt är följande motiv: 2. Bydén har internationell erfarenhet. (Det är sant, i meningen erfarenhet från internationell flygsamverkan och samverkan inom internationell flygindustri.)

Peter Hultqvist påstår sig förorda alliansfrihet. Det borde tala för att han vill ha en ÖB som – till skillnad mot den avgående ÖB Sverker Göranson – kan föreslå och bidra till att skapa ett nationellt försvar med den struktur som krävs i det rådande säkerhetspolitiska länge.

De betvingelsemetoder som Ryssland nu lanserar gör Sverige särskilt sårbart för påtryckningar, hot och angrepp i ett tidigt skede av en konflikt. De kan militärt bäst mötas med ett snabbt insatsberett territoriellt försvar. Bland annat genom valet av Micael Bydén till ny ÖB markerar försvarsministern att han inte vill ha ett sådant nationellt försvar. Han bäddar i stället för att konservera ett försvar som är uppbyggt mer för att tjäna försvarsindustrins intressen än landets mest angelägna försvarsbehov .

Ett snabbt tillgängligt nationellt försvar av territoriet blir nödvändigt oavsett om Sverige går med i Nato eller ej. Den första fasen av en konflikt måste vi själva klara av att avhålla från eller bemöta. Det klarar inte Nato.

Valet av Micael Bydén till ÖB ger stöd åt Peter Hultqvists konserverande och felriktade försvarspolitik på främst tre sätt:

1. Micael Bydén ger i sina framträdanden i medierna intryck av att vara en mycket förtroendeingivande officer, en handlingskraftig ”krigare”. Valet av honom kan ge intryck av Hultqvist har gott omdöme. 2. Micael Bydén har ett stort kontaktnät inom den flyg- och flygindustriella värld som Hultqvist måste hålla kontakt med. 3. Men paradoxalt nog är det till Hultqvists fördel att Bydén har uppenbara kunskapsbrister. Karriären enbart inom flygvapnet utesluter gedigna kunskaper om villkoren för ett nationellt territoriellt försvar. Hultqvist behöver med stor sannolikhet inte frukta några störande förslag i den riktningen från den nye ÖB. Micael Bydén är ur försvarsministerns speciella synvinkel en perfekt ÖB.

Carl Björeman

Anmärkning. – Carl Björeman, pensionerad generallöjtnant, medverkar i antologin Försvaret främst som utkommer under hösten 2015.