Nato ingen lösning, Yngve Suneson i Skånska Dagbladet

…Bringéus’ rap­port, som inte är pub­li­cerad ännu, visar att Nato-med­lem­skap inte skulle lösa Sve­ri­ges för­svars­pro­blem, där­emot del­vis öka spän­ningarna i Ös­ter­sjö­om­rå­det. Men tyd­lig­heten i sä­ker­hets­po­li­tiken skulle öka, an­ser han.
Bringéus ut­går från, lik­som den svenska sä­ker­hets­po­li­tiken un­der det kalla kriget, att ett iso­le­rat ryskt an­grepp på Sve­ri­ge är osan­no­likt. Det som möj­li­gen kan ske, om än inte hel­ler sär­skilt san­no­likt, är att ett ryskt an­grepp på de bal­tiska länderna skulle leda till att Sve­ri­ge blir in­draget – an­tin­gen ge­nom att Ryss­land vill ut­nyttja Got­land för sina operationer el­ler som följd av den svenska so­li­da­ri­tets­för­klar­ingen med de bal­tiska länderna….

För­delen med med­lem­skap är att osäkerheten om svensk sä­ker­hets­po­li­tik med tan­ke på det nära sam­ar­be­tet med USA och Nato och EU:s so­li­da­ri­tets­klau­sul skulle minska.
Är dagens sä­ker­hets­po­li­tik det sämsta al­ter­na­tivet? Läs ledaren