Nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet, forsvarsmakten.se

En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i Samfi-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området. […]

Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och utgörs av 77 åtgärder. Samtliga åtgärder faller inom någon av de sex strategiska prioriteringar som finns i regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. En stor andel av åtgärderna innefattar samverkan eller samordning mellan två eller flera av myndigheterna. Arbetet med handlingsplanen påbörjades under hösten 2018 och har även innefattat diskussioner och samverkan med olika aktörer i samhället. Läs pressmeddelande