NAOC og det operative nordiske samarbeidet, prosjektutsyn.no

Gjert Lage Dyndal, oberst

I dag er det vanskelig å adskille de forskjellige geografiske områdene vi normalt har tenkt på i Barentsregionen og nå Østersjøen, både i krisehåndtering og i tilfelle krig. Det luftoperative samarbeidet har utviklet seg til å bli særlig tett mellom Finland, Sverige og Norge, men vi kan bli mer bevisste på de politiske signaleffektene dette gir. […]

I tillegg til denne meget fleksible ordningen for samvirke på tvers av grensene, så er det også gjort avtaler mellom de nordiske landene for bruk av hverandres flystasjoner som alternativer i tilfelle behovet oppstår, som for eksempel ved dårlig vær. Norske og svenske fly har relativt ofte hverandres flystasjoner satt opp som mulige vær-alternativer vinterstid. […]

AEC (Arctic Challenge Exercise) er en følge og naturlig videreutvikling basert på erfaringer ifra CBT, og selvsagt et ønske om en ramme som gir rom for mer omfattende og kompleks øvingsaktivitet. Her er det flere land som har blitt involvert for å trene og øve i de gode treningsområdene i tynt befolkende områder. I tillegg til god arktisk trening for flygere og teknisk understøttelse. Øvelsen ACE går annethvert år, og den neste gjennomføres i Norge i 2021. NAOC og kampflymiljøet i Bodø leder arbeidet med denne.

Dette er også en meget god øvelse for NAOC, så vel som for Luftforsvarets kontroll- og varslingsmiljø (CRC). Her får CRC øvd med større luftstyrker, på kryss av grensene. I tillegg har Luftforsvaret deltatt med luftvernstridsgrupper med NASAMS våpensystem i øvelsen, og gjennom deployering til øvingsområder i Sverige fått verdifull luftverntrening i høyintensitetsscenarier, bidratt til økt kompleksitet gjennom flere bakkebaserte trusler i luftoperasjonene, samt gitt deployeringstrening til andre land. […]

Ved at Sverige nå innlemmes i familien av PATRIOT-brukere gjør at det er grunn til å se på om deres nyervervede kompetanse kan styrke fagmiljøene og de operative miljøene også i Norge. Läs artikel