Myndigheter ska vidareutveckla krisberedskap och det civila försvaret, regeringen.se

Mot bakgrund av bland annat den inriktning som anges i regeringens nationella säkerhetsstrategi (Dnr SB2017/00106/UTR EU) har regeringen i dag beslutat att Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen får i uppdrag att redovisa sina vidtagna och planerade åtgärder för att vidareutveckla sin krisberedskap, det civila försvaret och förmågan att hantera olika händelser och situationer som till exempel vid stora olyckor, naturhändelser, antagonistiska hot, höjd beredskap och ytterst krig.

– Transporter på väg, till sjöss, på järnväg och i luften är nödvändiga för att samhället ska fungera. Vi behöver säkerställa att våra myndigheter har rätt beredskap för att transporterna ska fungera även vid extrema händelser som snabbt och oväntat påverkar hela eller delar av samhället. Våra myndigheter ska vara väl förberedda på olika typer av händelser, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I regeringens nationella säkerhetsstrategi anges bland annat att robust försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner är centralt för befolkningens överlevnad och för att vårt samhälle ska fungera. Transporter och kommunikationsmedel är vitala funktioner. Att upprätthålla en fungerande infrastruktur och flöden för försörjning, handel och ekonomi är också av nationellt intresse. Läs pressmeddelande