Marinens förmåga till väpnad strid, Försvarsmakten

Ett allt sämre omvärldsläge påverkar både Sverige och vårt försvar. För att bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde måste därför Försvarsmakten och i detta fall marinen ständigt öva och utveckla sina förmågor till väpnad strid. Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter måste värna om svenskt territorium och svenska intressen.

För marinen innebär det bland annat att hålla hamnar och sjövägar öppna för egen sjötrafik och förhindra någon annan att nyttja dem för sina egna syften. Marinen måste ständigt utveckla och öka sin försvarsförmåga vilket bland annat uppnås genom nationella och multinationella övningar som i sin tur leder till välutbildade insatsberedda förband.

Som en del i att öka marinens gemensamma förmåga till väpnad strid, har Amfibieregementets personal tillsammans med övriga marina förband deltagit i den årligen återkommande nationella marina övningen Swenex (Swedish Naval Excersice), som avslutades för några veckor sedan. Övningen hade ett nationellt fokus som syftade till att försvara det svenska territoriet och tillvarata svenska intressen. Målsättningen för de drygt 1 700 deltagande soldater och sjömän, var att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmågor till väpnad strid. Framförallt att samöva de marina förbanden för att tillsammans skapa en integrerad marin insatsstyrka.Läs artikel