Många öppna frågor kring försvarsavtalet med USA, hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo
Som en följd av Rysslands anfall mot Ukraina ansökte och beviljades vårt land medlemskap i den västliga försvarsalliansen Nato. På grund av att beslutsprocessen inom alliansen kan vara långsam, förhandlar vi nu dessutom om ett bilateralt försvarsavtal med Förenta staterna.
Det är ännu oklart vilka krav medlemskapet i Nato och det bilaterala avtalet med USA kommer att ställa på vårt lands försvarsmakt. De pågående förhandlingarna är nämligen hemligstämplade, liksom också handlingarna var i samband med inköpet av de nya jaktplanen. […]
På grund av svårigheterna att förutspå Förenta staternas framtida utrikespolitik är det viktigt att vårt land inte förbinder sig till att bistå USA i alla dess globala strävanden. Vi bör förbehålla oss rätten att, från fall till fall, besluta om vår militära insats i olika situationer.
I den mån vårt medlemskap i Nato eller det bilaterala avtal vi håller på att sluta med USA förutsätter att vi deltar i krigiska händelser utanför Finlands gränser, krävs det entydiga bestämmelser om hur besluten fattas i frågor som gäller sändande av stamanställd personal eller värnpliktiga medborgare på väpnade uppdrag utomlands. Läs artikel