Losskastning för Baltops, forsvarsmakten.se

De svenska fartygen har kastat loss och är på väg mot marinövningen Baltops. Första anhalt blir Polen och Stettin, där de sista mötena ska hållas innan övningen börjar på söndag.

Övningen Baltops, som i år leds av Naval Striking and Support Forces Nato, har genomförts sedan 1971 och bygger förtroendeskapande relationer samt övar samarbetet mellan de deltagande nationerna. Sverige och Finland deltar som partnerländer till Nato. I år är det 26:e gången som Sverige deltar. Sverige deltar med korvetter och minröjningsfartyg ur Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, ubåt från Första ubåtsflottiljen samt logistikstöd från bland annat Marinbasen…

Sammanfattningsvis ökar deltagandet i Baltops Sveriges förmåga inom bland annat internationell samverkan, interoperabilitet, ytstrid, luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning, ubåtsverksamhet och hantering av asymmetriska hot. Baltops genomförs mellan den 4-16 juni och äger rum till sjöss i södra och mellersta Östersjön. Amfibieoperationer genomförs i Lettland, Tyskland och Polen. Läs  pressmeddelande