Kritiken mot nya lagen: ”Otillfredsställande”, sverigesradio.se

Samröre med terrororganisationer kan bli olagligt redan i augusti i år. Men tunga namn kritiserar regeringens förslag i SVT:s Rapport.

– Det finns en risk för rättssäkerheten, säger Anna Skarhed, tidigare justitiekansler. […]

Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Även Lunds universitet (Juridiska fakulteten) anför att flera av de begrepp som förekommer i promemorians lagförslag är anmärkningsvärt vaga. Enligt universitetet är det så oklart vad som avses med begreppen ”deltagande”, ”verksamhet” och ”terroristorganisation” att det måste betraktas som stridande mot den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Även Lunds universitet (Juridiska fakulteten) ifrågasätter om det finns något behov av ett deltagandebrott. Enligt universitet är den utvidgade kriminaliseringen en del av en spiral av ökad repression utan påvisbar effektivitet, som i sig utgör ett hot mot straffsystemets legitimitet.Läs artikel