Krav på Sverige – försvara Nato från Arktis till södra Östersjön

Utgivarna

Två svenska militäranalytiker, generallöjtnant Michael Claesson chef för försvarsstaben och Zebulon Carlander, författare samt säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar skriver på sajten War on the Rocks om hur svenska försvaret skall få en helt ny roll vid ett Nato-medlemskap.

Nato-medlemskap öppnar för bredare och djupare möjligheter att stärka avskräckning och säkerhet i Norra Europa.

Författarna räknar in passagerna in i Östersjön, Gotland och Nordsjön i det vidare försvarsområdet. Man tar även med Arktis och Nordatlanten i vad som kan komma att bli svenskt operationsområde.

Mot den bakgrunden menar man kommer Sverige att ta sitt ansvar gentemot alla övriga Nato-stater och här ingår också att ställa upp på Natos doktrin om kärnvapen som är alliansens grundpelare.

Publiceringen av artikeln på en utländsk sajt ligger i linje med regeringens låga profil vad gäller att informera om påverkan på försvaret vid ett medlemskap. Man har uppenbarligen inte velat ge svenska folket hela bilden av vad som kan komma att krävas av försvaret.

Först efter att ansökan lämnats in har försvaret fått uppgiften att utreda konsekvenserna.

Sveriges ansökan det så kallade Letter of Intent som anger att Sverige ställer upp utan förbehåll på alla Natos doktriner inklusive kärnvapenstrategin har diskret smugits in på regeringens hemsida. Det svenska Letter of Intent har kommenterats tidigare på den här sajten.

Krav på att Sverige skall utsträcka försvarets operationsområde också till Arktis har förts fram av USA inför Sveriges ansökan vilket vi tidigare kommenterat.

När regeringen inte vill tala klarspråk till svenska folket om konsekvenserna för försvaret blir det istället generalerna som får lägga ut texten som i den här artikeln i War on the Rocks och ÖB som talar om att det blir ett paradigmskifte.

Beslutet att ansöka om Nato-medlemskap togs över huvudet på svenska folket utan en offentlig diskussion.

Nu håller man i tysthet på att förbereda en total omställning av försvaret för att passa in i Natos strategi.

Politikerna hävdade att Nato-medlemskap var nödvändigt för att försvara svenskt territorium. Istället har det visat sig att det handlar i första hand om att svenska försvaret skall användas utanför vårt lands gränser.

Även om politikerna och generalerna säger det är inte Sverige förplitigat att ställa upp med JAS-plan i Arktis och ubåtar i andra länders farvatten.

Svenska försvaret är till för Sverige.

Det måste vara den samlande parollen för en svensk försvarsopinion.