Jaktplan för syns skull, hbl.fi

Gustav Wickström, medicinarprofessor i Åbo

Det förefaller som om inget politiskt parti skulle vilja eller våga ta upp frågan om behovet av att köpa nya jaktplan till allvarlig diskussion, trots att de flesta är medvetna om att den tekniska utvecklingen håller på att gå förbi pilotstyrda plan.

De militära strukturerna är hierarkiska och förutsätter att underlydande inte ifrågasätter överordnades beslut. Inom försvarsmakten ligger beslutsfattandet därför till stor del i den äldre officerskårens händer. Det leder lätt till upprätthållande av föråldrade strukturer, eftersom alla vapenslag strävar efter att värna om sin traditionella roll och sina resurser. Litet tillspetsat kan man hävda att en kavallerigeneral är tvungen att kämpa för att hans vapenslag fortsättningsvis respekteras och upprätthålls, också om han skulle vara medveten om att det får allt mindre betydelse ju friare nya pansarvagnar rör sig i terrängen. Det gäller ju inte bara hans egen ställning, utan också ”hans” officerares möjligheter att avancera i karriären. […]

I föregående regering drev försvarsminister Jussi Niinistö mycket målmedvetet på fördjupat samarbete med Förenta staterna och tillät bland annat att finländska jaktplan flögs över till Alaska för att där delta i operationer ledda av amerikanerna. Lyckligtvis har vår nuvarande försvarsminister Antti Kaikkonen hållit en lägre profil inför beslutet om flygvapnets kommande investeringar. […]

Det sägs att vi måste upprätthålla ett ”trovärdigt” försvar och det är sant, men det innebär inte att vi måste ersätta våra jaktplan med nya, som kommer att vara gamla innan de är redo att tas i bruk. Läs artikel