Inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar, riksdagen.se

I myndighetens uppgift ska det ingå att
– identifiera, analysera, och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen,
– sprida kunskap och bidra till befolkningens och berörda aktörers beredskap i fråga om psykologiskt försvar,
– bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde,
– följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar,
– verka för samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer i det förebyggande arbetet, samt skapa förutsättningar för och bidra till att säkerställa ett samordnat operativt agerande, och
– samarbeta internationellt, i EU och Nato kring frågor som rör psykologiskt försvar. Läs direktivet