”Illavarslande – JO fel ute om exgeneralen”, nilsfuncke.se

Det är illavarslande att JO går på ÖB Micael Bydéns linje i fallet med förre generalmajoren Anders Brännström, som petades från sin tjänst. Det skriver Nils Funcke, journalist och expert på yttrandefrihet.

Det som främst bör utmärka en god förvaltningskultur är inte att
myndigheter och tillsynsorgan alltid gör rätt utan att de förmår
korrigerar sig eller låter sig korrigeras när det blir fel.
Det kräver kurage.
Sista september 2018 lämnade generalmajor Anders Brännström sin
anställning inom Försvarsmakten. Med sig fick han 933 000 kronor.
Det finns ingen anledning att moralisera över att han accepterade
avgångsvederlaget mot att han sade upp sig. Därmed slapp ÖB, Micael
Bydén, en rättslig prövning i Arbetsdomstolen av skälen för att inte
låta Brännström tillträda en chefstjänst vid ledningsstaben. […]

ÖB hänvisade i sin ”helhetsbedömning” av Brännströms
olämplighet också till två uttalanden i medierna där Brännström
bland annat svarat ja på frågan om Sverige skulle vara chanslöst vid
ett väpnat angrepp. Han hade därmed skadat förtroendet för
Försvarsmakten. Enligt ÖB utgjorde yttrandena en del av underlaget
vid bedömningen av Brännströms lämplighet för tjänsten men de var
inte ”på något sätt avgörande”. ÖB tillstår att ”oaktat” Brännströms
uttalanden i media hade han inte fått tillträda tjänsten. […]

Chefs-JO är Brännström och alla försvarsanställda svaret skyldigt hur
övergripande och generellt formulerade synpunkter på Sveriges
försvarsförmåga innebär att han inte kan genomföra sina uppgifter.
Att chefs-JO accepterar ÖB:s påståenden bidrar till att minska alla
försvarsanställdas möjlighet och inte minst vilja att säga sin mening
och delta i den offentliga försvarsdebatten. Läs artikel