Humanitära katastrofer i Sahel trots upprepade varningssignaler, manskligsakerhet.se

Vendela Rupp, kandidatexamen från Försvarshögskolan i statsvetenskap och folkrätt

Sahel-regionen präglas av långvarig osäkerhet, men den rådande humanitära katastrofen var inte oväntad, den var snarare förutbestämd. Bakomliggande orsaker som interkulturella motsättningar och osäkerhet kring matförsörjning till följd av klimatförändringar har länge bidragit till flera mångfacetterade konflikter. Sahel utgör ett tragiskt exempel på hur brist på agerande på tidiga varningssignaler leder till eskalerande konflikter och humanitära katastrofer. […]

Torka till följd av klimatkriser har förstärkt konflikter om knappa resurser. Området har till följd av detta länge präglats av matbrist och instabil livsmedelssäkerhet. Dessa bakomliggande orsaker till de kontinuerliga konflikterna i Sahelregionen intensifieras nu. Sedan torkan år 2012 som ledde till en utbredd hungersnöd i regionen beräknas fortfarande mer än 33 miljoner människor i Sahel sakna en pålitlig matförsörjning. FN uppskattar att cirka 80% av Sahels jordbruksmark är förstörd. Nederbörden i regionen är oberäknelig, och temperaturen i regionen stiger ca 1,5 gånger snabbare än det globala genomsnittet, vilket vidare undergräver livsmedelsproduktionen. Bristen på mat förvärras ytterligare av en kontinuerlig befolkningstillväxt. Regionens våldsamma konflikter har blivit gränsöverskridande eftersom de nationella gränserna är porösa och i stort sett obevakade. Detta gynnar vapen- och droghandeln och utnyttjas av väpnade grupper och kriminella närverk. Dessutom har de olika väpnande grupperna som etablerat fotfästen i västra Sahel blomstrat till följd av svaga statliga myndigheter. Komplexa och överlappande kriser gör det svårt för regionala regeringar och internationella aktörer att reagera effektivt mot våldet. Trots vissa framsteg till följd av internationella och regionala insatser i Sahel växer det väpnande våldet stadigt. Läs artikel