Hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet, Försvarsmaktens handbok 2016

Försvarsmakten har 2016 gett ut en handbok om hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet. I handbokens förord anges bland annat.:

Enligt regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, får regeringen uppdra åt Försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. Regeringen har gett ett sådant uppdrag till Försvarsmakten genom förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m. (IKFN-förordningen). I förordningen (2007:1266) med instruktion till Försvarsmakten framgår det vidare att Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationellt som internationellt (2 §). Läs handboken