Grisens år, jagarchefen.blogspot.com

 […] 2019 innebar även att EU firade att det passerat 10 år sedan Lissabonfördraget undertecknades. De senaste åren har för EU som organisation inneburit en turbulent tid, med ökade nationalistiska strömningar, skepticism gentemot EU o.dyl. Varvid EU förefaller minskat i styrka trots sin potential och blivit en allt mer marginaliserad säkerhetspolitisk aktör under det senaste decenniet. Där Kina, Ryssland och USA i en allt större utsträckning förefaller kunna utmanövrera EU, ofta på grund av att de europeiska politikerna inte kan eller vill agera och sträva mot en gemensam målbild samt intresse.50 Vilket å andra sidan t.ex. olika former påverkansoperationer hos ett antal aktörer har som målsättning, varvid del av denna oförmåga möjligen går att finna i det. Hur Brexit slutligt kommer påverka EU som aktör återstår att se, möjligen blir processen klar under nästa år. Läs artikel